Gizlilik Politikası

Kişisel Verileriniz, kullanım amaçları ve aktarıldığı kişiler hakkında bilgi almak isterseniz, lütfen Sahibi ile iletişime geçiniz.

Sahibi ve Veri Sorumlusu

Toplanan Veri Kategorileri

betwinner.deals/tr/, toplanan Kişisel Veri kategorilerinin bir listesini sağlamaz.

Toplanan Kişisel Verilerin her kategorisinin tüm ayrıntıları, bu gizlilik politikasının ilgili bölümlerinde veya Veri toplamadan önce görüntülenen belirli açıklayıcı metinlerde sağlanır.
Kişisel Veriler, Kullanıcının kendisi tarafından sağlanabilir veya Kullanım Verileri söz konusu olduğunda, Uygulama kullanılırken otomatik olarak toplanabilir.
Aksi belirtilmedikçe, Uygulama tarafından istenen tüm Veriler zorunludur. Belirtilen Verilerin sağlanamaması durumunda Uygulama hizmetlerini sağlayamayabilir. Uygulamanın, belirli Verilerin isteğe bağlı olarak sağlanmasını açıkça belirttiği durumlarda, Kullanıcılar, Hizmetin kullanılabilirliği veya işleyişi ile ilgili herhangi bir sonuç olmaksızın ilgili Verileri sağlamama hakkına sahiptir.
Hangi Kişisel Verilerin zorunlu olduğundan emin olmayan kullanıcıların, Sahibi ile iletişime geçmeleri tavsiye edilir.
Uygulama veya Uygulamanın kullandığı üçüncü taraf hizmetlerin sahipleri, Çerezleri (veya diğer izleme cihazlarını) yalnızca Kullanıcı tarafından istenen Hizmeti sağlamak amacıyla ve ayrıca bu belgede ve ilgili Kurallarda belirtilen diğer amaçlar için kullanır. Çerez kullanımı.» (Varsa).

Kullanıcılar, bu Uygulama aracılığıyla aldıkları, yayınladıkları veya başkalarına sağladıkları, aldıkları, yayınladıkları veya ilettikleri herhangi bir üçüncü şahıs Kişisel Verisinden sorumludur ve Verileri Sahibine sağlamak için ilgili üçüncü şahsın onayını aldıklarını teyit ederler.

Veri işleme yöntemi ve yeri

işleme yöntemleri

Sahip, Verilere yetkisiz erişimi, ifşasını, değiştirilmesini veya yetkisiz imha edilmesini önlemek için yeterli güvenlik önlemlerini alır.
Veri işleme, bilgisayarlar ve (veya) bilgi teknolojisi (BT) özellikli araçlar kullanılarak, kesinlikle belirtilen amaçlarla ilgili kurumsal prosedürler ve yöntemlere uygun olarak gerçekleştirilir. Bazı durumlarda, Veriler, Sahibin yanı sıra, bu Uygulamanın işleyişine dahil olan belirli sorumlu kişi kategorilerine (yönetim, satış departmanı, pazarlama departmanı, hukuk departmanı, sistem yöneticileri) veya üçüncü kişilere açık olabilir. Sahibinin, gerekirse bir Veri İşlemcisinin işlevlerini yerine getirmesi için talimat verdiği taraflar (üçüncü taraf teknik hizmet sağlayıcıları, posta kuruluşları, barındırma hizmeti sağlayıcıları, bilgi teknolojisi sağlayıcıları, iletişim hizmetleri gibi). Bu kişi ve tarafların güncel bir listesi herhangi bir zamanda Mal Sahibinden talep edilebilir.

İşleme için yasal dayanak

Sahip, aşağıdaki kriterlerden biri geçerliyse Kullanıcılarla ilgili Kişisel Verileri işleyebilir:

 • Kullanıcılar, Verilerin bir veya daha fazla özel amaç için kullanılmasına izin vermiştir. Not: Bazı yargı bölgelerinin yasaları uyarınca, Sahibin, Kullanıcı itiraz edene kadar (“vazgeçme”) Kişisel Verileri işlemesine izin verilebilir; bu izin, rızaya veya aşağıda listelenen diğer herhangi bir yasal dayanağa dayanmak zorunda değildir. Ancak, Kişisel Verilerin işlenmesinin Avrupa veri koruma yasasına tabi olduğu durumlarda yukarıdakiler geçerli değildir;
 • Verilerin sağlanması, Kullanıcı ile yapılan sözleşmenin ve (veya) sözleşmenin imzalanmasından önceki herhangi bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için gereklidir;
 • İşleme, Mal Sahibinin üzerine düşen yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için gereklidir;
 • işlemenin, kamu yararına veya Mal Sahibine verilen resmi yetkinin kullanılmasına yönelik yürütülen bir görevle ilgili olması;
 • İşleme, Sahibin veya üçüncü bir tarafın meşru çıkarları için gereklidir.

Her durumda, Sahip, işleme için geçerli olan belirli yasal temeli ve özellikle Kişisel Verilerin sağlanmasının yasal mı yoksa sözleşmeye dayalı bir gereklilik mi yoksa bir sözleşmenin akdedilmesi için gerekli bir gereklilik mi olduğunu açıklığa kavuşturmaktan memnuniyet duyacaktır.

Yer

Veriler, Sahibin işletme ofislerinde ve işlenmesine dahil olan tarafların bulunduğu diğer yerlerde işlenir.
Kullanıcının konumuna bağlı olarak, veri aktarımı, Kullanıcı Verilerinin Kullanıcının kendi ülkesi dışındaki bir ülkeye aktarılmasını içerebilir. Bu tür aktarılan Verilerin işlendiği yer hakkında daha ayrıntılı bilgi için Kullanıcılar, Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin ayrıntıları içeren bölüme başvurabilir.

Kullanıcılar ayrıca, Verilerin Avrupa Birliği dışındaki bir ülkeye veya uluslararası kamu hukuku tarafından yönetilen veya BM gibi iki veya daha fazla ülke tarafından kurulmuş herhangi bir uluslararası kuruluşa aktarılmasının yasal dayanağını öğrenme hakkına da sahiptir. Sahibinin Verilerini korumak için aldığı güvenlik önlemleri olarak.

Böyle bir aktarım gerçekleştiği takdirde Kullanıcılar, bu belgenin ilgili bölümlerini inceleyerek ek bilgi edinebilir veya iletişim bilgileri bölümünde verilen bilgileri kullanarak Sahibinden talep edebilir.

Raf ömrü

Kişisel veriler, toplandıkları amaç için gerekli olduğu sürece işlenmeli ve saklanmalıdır.

Böylece:

 • Sahip ve Kullanıcı arasındaki bir sözleşmenin ifası ile ilgili amaçlar için toplanan kişisel veriler, söz konusu sözleşme tamamen yerine getirilene kadar saklanır.
 • Sahibinin meşru menfaatlerini sağlamak için toplanan kişisel veriler, bu amaçların uygulanması için gerekli olduğu sürece saklanır. Kullanıcılar, bu belgenin ilgili bölümlerinde veya Sahip ile iletişime geçerek Sahip tarafından izlenen meşru menfaatler hakkında özel bilgiler bulabilirler.

Kullanıcının bu tür işlemeye izin vermesi durumunda, söz konusu onay geri çekilene kadar, Sahibin Kişisel Verileri daha uzun bir süre saklamasına izin verilebilir. Ayrıca, yasal bir yükümlülüğe uyması veya bir yetkilinin emriyle gerekli olması halinde, Sahibin Kişisel Verileri daha uzun bir süre saklaması istenebilir.

Saklama süresinin sona ermesinden sonra Kişisel Veriler silinir. Bu nedenle, erişim hakkı, silme hakkı, düzeltme hakkı ve veri taşınabilirliği hakkı, saklama süresi sona erdikten sonra kullanılamaz.

Kullanıcı hakları

Kullanıcılar, Sahibi tarafından işlenen Verileri ile ilgili olarak belirli hakları kullanabilirler.

Özellikle, Kullanıcılar aşağıdakileri yapma hakkına sahiptir:

 • Onayınızı istediğiniz zaman geri çekin.  Kullanıcılar, Kişisel Verilerinin işlenmesine daha önce izin vermişlerse, onaylarını geri alma hakkına sahiptir.
 • Verilerinizin işlenmesine itiraz edin.  Kullanıcılar, veri işlemenin rızaları dışında herhangi bir yasal dayanağa dayanması halinde, Verilerinin işlenmesine itiraz etme hakkına sahiptir. Bu konu hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki ilgili bölüme bakın.
 • Verilerinize erişin.  Kullanıcılar, verilerin Sahibi tarafından işlenip işlenmediğini bilme, işlemenin belirli yönleri hakkında bilgilendirilme ve işlenen Verilerin bir kopyasını alma hakkına sahiptir.
 • Verileri kontrol edin ve düzeltme isteyin.  Kullanıcılar, Verilerinin doğruluğunu kontrol etme ve güncellenmesini veya düzeltilmesini isteme hakkına sahiptir.
 • Verilerinizin işlenmesini kısıtlayın.  Belirli koşullar altında Kullanıcılar, Verilerinin işlenmesini kısıtlama hakkına sahiptir. Bu durumda, Sahip, Verilerini depolama dışında herhangi bir amaçla işlemeyecektir.
 • Kişisel Verilerinin silinmesini veya başka bir şekilde silinmesini talep etmek.  Belirli koşullar altında, Kullanıcılar, Sahibine Verilerini silme hakkına sahiptir.
 • Verilerinizi alın ve başka bir denetleyiciye aktarın.  Kullanıcılar, Verilerini yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma ve teknik olarak mümkünse başka bir denetleyiciye serbestçe aktarma hakkına sahiptir. Bu hüküm, Verilerin otomatik yollarla işlenmesi ve işlenmesinin Kullanıcının rızasına veya Kullanıcının taraf olduğu bir sözleşmeye veya sözleşme öncesi yükümlülüklere dayalı olması koşuluyla geçerlidir.
 • Bir şikayette yapmak.  Kullanıcılar, yetkili veri koruma makamına şikayette bulunma hakkına sahiptir.

Verilerin işlenmesine itiraz etme hakkı hakkında bilgi

Kişisel Verilerin kamu yararına, Sahibine tanınan resmi yetkilerin kullanılmasına veya Sahibin izlediği meşru menfaatlerin sağlanmasına yönelik olarak işlendiği durumlarda, Kullanıcılar, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şu veya bu gerekçeyi öne sürerek bu işleme itiraz edebilirler. onların özel durumu.

Ancak Kullanıcılar, Kişisel Verilerinin doğrudan pazarlama amacıyla işlenmesi durumunda, herhangi bir gerekçe göstermeksizin bu işleme itiraz edebileceklerini bilmelidirler. Kullanıcı, bu belgenin ilgili bölümlerini okuyarak, Sahibin Kişisel Verileri doğrudan pazarlama amacıyla işleyip işlemediğini öğrenebilir.

Bu hakları kullanma prosedürü

Kullanıcının haklarının kullanılmasına ilişkin her türlü talep, bu belgede verilen iletişim bilgileri kullanılarak Sahibine iletilebilir. Bu talepler ücretsiz olarak yapılabilir ve Mal Sahibi tarafından bir ayı geçmeyecek şekilde mümkün olan en kısa sürede değerlendirilecektir.

Verilerin toplanması ve işlenmesi hakkında ek bilgiler

davalar

Kullanıcı’nın kişisel verileri, Uygulama’nın veya ilgili Hizmetlerin uygun olmayan şekilde kullanılması nedeniyle yasal işlemlerde veya olası yasal işlemlere yol açan aşamalarda Sahip tarafından kullanılabilir.
Kullanıcı, Sahibinin, kamu makamlarının talebi üzerine Kişisel Verilerini sağlamaya zorlanabileceğinin farkında olduğunu beyan eder.

Kullanıcının Kişisel Verileri hakkında ek bilgiler

Bu gizlilik politikasında yer alan bilgilere ek olarak, Uygulama, Kullanıcının talebi üzerine, belirli Hizmetler veya Kişisel Verilerin toplanması ve işlenmesi ile ilgili ek ve bağlamsal bilgiler sağlayabilir.

Sistem günlükleri ve bakım

Sistemin çalışmasını ve bakımını sağlamak için, Uygulama ve herhangi bir üçüncü taraf hizmeti, Uygulamanın Kullanıcılarla nasıl etkileşime girdiğini (sistem günlükleri) kaydeden dosyalar toplayabilir veya diğer Kişisel Verileri (özellikle IP adresi) aşağıdaki amaçlar için kullanabilir: Bu amaç.

Bu kurallara dahil olmayan bilgiler

Kişisel Verilerin toplanması veya işlenmesi ile ilgili ek bilgiler, herhangi bir zamanda Sahibinden talep edilebilir. Bu belgenin başındaki iletişim bilgilerine bakın.

Do Not Track İstekleri Nasıl İşlenir?

Uygulama, Do Not Track isteklerini desteklemiyor.
Kullanmakta olduğunuz üçüncü taraf hizmetinin Do Not Track isteklerini destekleyip desteklemediğini belirlemek için lütfen ilgili gizlilik uygulamalarına bakın.

Bu Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

Sahip, bu sayfadan ve muhtemelen bu Uygulamadan Kullanıcılara bildirimde bulunarak ve/veya — teknik ve yasal olarak mümkün olduğu ölçüde — mevcut herhangi bir iletişim bilgilerini kullanarak Kullanıcılara bir bildirim göndererek bu gizlilik politikasında herhangi bir zamanda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Sahibine. Aşağıda gösterilen son değiştirilme tarihine bakarak bu sayfayı sık sık kontrol etmeniz şiddetle tavsiye edilir.

Değişikliklerin Kullanıcı’nın onayına dayalı olarak gerçekleştirilen işleme faaliyetlerini etkilemesi durumunda, Sahibi, gerekirse Kullanıcı’dan yeniden onay almalıdır.